Giao diện tối Nite

Header Ads

Tạo Hiệu Ứng Heart Nhiều Màu Khi Click Chuột Cực Đẹp Cho Blogspot

Xin chào mọi người, mình là Khánh Blog hôm nay mình chia sẻ một Script hiệu ứng chuột heart mà mình cop từ blog của anh Sỹ Ben IT.
Hiệu Ứng Nháy Chuột, Click Chuột Hiện Thị Trái Tim Nhiều Màu, Tạo Hiệu Ứng Heart Nhiều Màu Khi Click Chuột Cực Đẹp Cho Blogspot

Các bước thực hiện


Truy cập vào Blog/Website dán đoạn Script dưới đây lên trên thẻ đóng </body>

<script type='text/javascript'> //<![CDATA[ ! function(e, t, a) { function n() { c(".heart{width: 10px;height: 10px;position: fixed;background: #f00;transform: rotate(45deg);-webkit-transform: rotate(45deg);-moz-transform: rotate(45deg);}.heart:after,.heart:before{content: '';width: inherit;height: inherit;background: inherit;border-radius: 50%;-webkit-border-radius: 50%;-moz-border-radius: 50%;position: fixed;}.heart:after{top: -5px;}.heart:before{left: -5px;}"), o(), r() } function r() { for (var e = 0; e < d.length; e++) d[e].alpha <= 0 ? (t.body.removeChild(d[e].el), d.splice(e, 1)) : (d[e].y--, d[e].scale += .004, d[e].alpha -= .013, d[e].el.style.cssText = "left:" + d[e].x + "px;top:" + d[e].y + "px;opacity:" + d[e].alpha + ";transform:scale(" + d[e].scale + "," + d[e].scale + ") rotate(45deg);background:" + d[e].color + ";z-index:99999"); requestAnimationFrame(r) } function o() { var t = "function" == typeof e.onclick && e.onclick; e.onclick = function(e) { t && t(), i(e) } } function i(e) { var a = t.createElement("div"); a.className = "heart", d.push({ el: a, x: e.clientX - 5, y: e.clientY - 5, scale: 1, alpha: 1, color: s() }), t.body.appendChild(a) } function c(e) { var a = t.createElement("style"); a.type = "text/css"; try { a.appendChild(t.createTextNode(e)) } catch (t) { a.styleSheet.cssText = e } t.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(a) } function s() { return "rgb(" + ~~(255 * Math.random()) + "," + ~~(255 * Math.random()) + "," + ~~(255 * Math.random()) + ")" } var d = []; e.requestAnimationFrame = function() { return e.requestAnimationFrame || e.webkitRequestAnimationFrame || e.mozRequestAnimationFrame || e.oRequestAnimationFrame || e.msRequestAnimationFrame || function(e) { setTimeout(e, 1e3 / 60) } }(), n() }(window, document); //]]> </script>

Sau khi dán xong lưu lại Template hoặc Website lại để tận hưởng thành cmn quả nhé.

Facebook comments

Bình Luận (5):